پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از واکنش های چند جزیی جهت سنتز انالوگ های جدید ناتگلیناید و بررسی خواص بیولوژیکی انها -------- -------- 9201344
انجام واکنش های چند جزئی با استفاده از ایساتین در حضور کاتالیزور گرافن اکسید مغناطیسی عامل دار شده -------- -------- 9204634
انجام واکنشهای چند جزئی در حضور گرافن اکسید مغناطیسی عامل دار شده -------- -------- 9205844
بررسی اثر انواع فیلترها بر روی نتایج مطالعه بازدارنده های خوردگی با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی -------- -------- 9202174
بررسی خوردگی آهن پوشش داده شده با اوره مذاب در محیط های خورنده مختلف -------- -------- 9203534
بررسی واکنش های اکسایش - افزایش کمپلکس های اورگانوپلاتین (IV) دارای لیگاندهای ایمینی و فسفینی -------- -------- 9207794
تعیین کیفیت آبکاری نیکل با استفاده از تکنیک امپدانس الکتروشیمیایی -------- -------- 9200464
تلفیق اسکلت های هتروسیکل فعال بیولوژیکی با زنجیره های پپتیدی -------- -------- 9206114
تهیه و شناسایی برخی کمپلکس های مخلوط لیگاند ارگانوپلاتین (IV) -------- -------- 9205184
جداسازی برخی ترکیبات دارویی به روش ریز استخراج الکتروغشایی و اندازه گیری با ولتامتری پالس تفاضلی -------- -------- 9205974

1 2 3 ... 4 بعدی