پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
-1سنتز2-کلر3-فرمیل کینولین و2-(فنیل استیلن-3-فرمیل کینولین و..... علی جباری 9214763
آشنایی با اصول اولیه شناسایی ترکیبات .... علی جباری 9213063
آشنایی با اصول رفتارشناسی ترکیبات با خصوصیت فعال زیستی بدری زمان مومنی 9216573
استفاده از واکنش های چند جزیی جهت سنتز انالوگ های جدید ناتگلیناید و بررسی خواص بیولوژیکی انها -------- -------- 9201344
انجام واکنش های چند جزئی با استفاده از ایساتین در حضور کاتالیزور گرافن اکسید مغناطیسی عامل دار شده -------- -------- 9204634
انجام واکنشهای چند جزئی در حضور گرافن اکسید مغناطیسی عامل دار شده -------- -------- 9205844
انجام واکنشهای کلیک وسوزوکی بدری زمان مومنی 9216893
بررسی اثر انواع فیلترها بر روی نتایج مطالعه بازدارنده های خوردگی با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی -------- -------- 9202174
بررسی خوردگی آهن پوشش داده شده با اوره مذاب در محیط های خورنده مختلف -------- -------- 9203534
بررسی و آشنایی با اصول اولیه برخی از .... علی جباری 9212523

1 2 3 ... 6 بعدی