پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثرساختار زیستی بر ویژگیهای گرمایی نانو لوله های تک دیواره و چند دیواره -------- -------- 9102684
استخراج گزینش پذیر ترکیبات فنولی با استفاده از پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی بر پایه نانو ذرات سیلیکا در نمونه های آب دریا -------- -------- 9121354
استفاده از روش ریزاستخراج جهانبخش قاسمی 9118763
استفاده از روش میکرو استخراج فاز جامدوکروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا بمنظورآنالیز داروها جهانبخش قاسمی 9115173
استفاده از قابلیت آریل متیلیدن پیروات ها در طراحی واکنش های متوالی نوین -------- -------- 9100254
اکسایش سبز و شبه حیاتی هیدرو کربن ها درحضور پورفیرین های فلزی تثبیت شده روی نانو لوله های کربنی چند جداره -------- -------- 9108944
اکسایش کمپلکس های دی متیل پلاتین(2) بر پایه لیگاندهای استخلاف دار دی متیل -2-2- بی پیریدین -------- -------- 9108284
بررسی اثر الکترودهای نا متقارن در آنالیز نویز الکترو شیمایی در خوردگی فلزات -------- -------- 9102814
بررسی الکترو شیمایی اثر بازدارندگی مشتقات تترازول در روی خوردگی -------- -------- 9104844
بررسی برهم کنش نانو ذره ی آپو فرریدین با سلول های سرطانی با استفاده ازروشهای محاسباتی -------- -------- 9106214

1 2 3 ... 7 بعدی