پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثرساختار زیستی بر ویژگیهای گرمایی نانو لوله های تک دیواره و چند دیواره -------- -------- 9102684
استخراج گزینش پذیر ترکیبات فنولی با استفاده از پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی بر پایه نانو ذرات سیلیکا در نمونه های آب دریا -------- -------- 9121354
استفاده از روش میکرو استخراج فاز جامدوکروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا بمنظورآنالیز داروها جهانبخش قاسمی 9115173
استفاده از قابلیت آریل متیلیدن پیروات ها در طراحی واکنش های متوالی نوین -------- -------- 9100254
اکسایش سبز و شبه حیاتی هیدرو کربن ها درحضور پورفیرین های فلزی تثبیت شده روی نانو لوله های کربنی چند جداره -------- -------- 9108944
اکسایش کمپلکس های دی متیل پلاتین(2) بر پایه لیگاندهای استخلاف دار دی متیل -2-2- بی پیریدین -------- -------- 9108284
بررسی اثر الکترودهای نا متقارن در آنالیز نویز الکترو شیمایی در خوردگی فلزات -------- -------- 9102814
بررسی الکترو شیمایی اثر بازدارندگی مشتقات تترازول در روی خوردگی -------- -------- 9104844
بررسی برهم کنش نانو ذره ی آپو فرریدین با سلول های سرطانی با استفاده ازروشهای محاسباتی -------- -------- 9106214
بررسی عامل دار کردن سیم های مولکولی بااستفاده از محاسبات کوانتومی -------- -------- 9103784

1 2 3 ... 6 بعدی