پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر برانگیختگی الکترونیک روی طیف ir احمد روح الهی 9010743
اثر مواد طبیعی برسل باتری اکسید مس و روی احمد روح الهی 9011683
احیای الکتروکاتالیستی کربن دی اکسید بوسیله بعضی از کمپلکس های فلزات واسطه -------- -------- 9005134
استفاده از روش ریز استخراج الکترو غشایی فاطمه درویش 9015433
اصلاح بعضی الکترودهای جامد با استفاده از مایع های یونی و کاربرد آن در سنجش های الکتروتجزیه ای -------- -------- 9001954
اکسایش سبز اولفین ها و سولفیدها کاتالیست شده به وسیله کمپلکس های بازشیف اکسووانادیوم (IV) محبوس شده در نانو حفره های زئولیست - Y -------- -------- 9005284
اکسایش ناهمگن و شبه حیاتی آلکن ها در حضور نانو ذرات منگنز (III) پورفیرین -------- -------- 9009094
اکسایش و کاهش برخی از ترکیبات آلی بر پایه کاتالیزورهای مدل زیستی متالو پور فیرینی سعید رعیتی 9022096
بررسی الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی پیرول ، آنیلین و مشتقات آن . -------- -------- 9005714
بررسی اکسیداسیون متانول بر روی الکترود اصلاح شده نیکل -------- -------- 9005064

1 2 3 ... 8 بعدی