پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
مطالعه تائیر درجه برم و کلردار شدن موقعیتهای بتا - مزو - تترا آریل پورفیرین ها در فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های منگنز (III) آنها سعید رعیتی 8705374
مطالعه ترمودینامیکی و مدل سازی مولکولی بر همکنش مولکولهای مهم بیولوژیکی با گیرنده های ویژه به روش تجربی و تئوری جهانبخش قاسمی 8701096
مطالعه جذب گازهای هیدروژن و دی اکسید کربن بر روی نانو لوله های کربنی دو دیواره خالص و عامل دار با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی -------- -------- 8705794
مطالعه ساختار-فعالیت بعضی از ملکولهای ضد افسردگی و اضطراب به کمک روشهای آنالیز چند متغیره و فارماکوفور فعالیت محور -------- -------- 8705924
میکرو استخراج سموم فسفره از نمونه های آب و خاک علی جباری 8705554
نانو پودر زیر کونیوم اکسید کاتالیست موثر در واکنش کنوناگل - هترو دیلز الدر سعید بلالایی 8705564
کاربرد روشهای جدید کمومتریکس در مدلسازی، پیش تغلیظ و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی جهانبخش قاسمی 8700706
کاربرد فیبرهای self-doped پلی آنیلین با ساختار نانو در اندازه گیری بعضی از آلوده کننده های زیست محیطی به روش میکرواستخراج با فاز جامد علی جباری 8704724
کاربرد فیبرهای self-doped پلی آنیلین با ساختار نانو در اندازه گیری بعضی از ترکیبات شیمیایی موجود در نمونه های دریایی با روش میکرواستخراج با فاز جامد علی جباری 8704764

قبلی 1 ... 5 6 7