پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703603
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703543
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703513
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703503
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703463
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703433
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703423
تمرین پژوهش جهانبخش قاسمی 8703363
تمرین پژوهش سعید رعیتی 8703333
تمرین پژوهش سعید رعیتی 8703323

قبلی 1 2 3 4 ... 7 بعدی