پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از آنالیز نویز در خوردگی گالوانیک محمد قاسم مهجانی 8705314
استفاده از بتا - نیترواستیرن در واکنشهای تراکمی چند جزیی سعید بلالایی 8705084
اندازه گیری مقادیر جزیی بعضی فلزات سنگین در نمونه های مواد مخدر و سبزیجات احمد روح الهی 8705204
اندازه گیری کمی بعضی فلزات سنگین با استفاده از روش های جدید هضم ، استخراج و تغلیظ و سنجش با تکنیک های طیف سنجی جذب اتمی احمد روح الهی 8704854
اکسیداسیون الکل ها بر روی الکترود گرافیت اصلاح شده توسط یونهای نیکل نشانده شده درون شبکه پلیمری ارتو آمینوفنل -------- -------- 8704664
اکسیداسیون متانول بر روی الکترود carbon paste اصلاح شده با نمک های نیکل و بررسی احیاء سدیم بر روی مخلوط کربن و نمک های سدیم در الکترود carbon paste برای استفاده در باطری مجید جعفریان 8705094
اکسیداسیون متانول بر روی الکتروکاتالیست اکسید روی -------- -------- 8705134
بررسی اکسایش الکل ها بر روی الکتروکاتالیست ها ی بر پایه نیکل با ساختار ماکرو و نانو مجید جعفریان 8701066
بررسی ایمپدانس پدیده نفوذ غیر متعارف در الکتروشیمی پلیمرهای هادی -------- -------- 8704844
بررسی تبدیل مستقیم آلدوکسیم ها به نیتریل ها با استفاده از PPh3 . Br2 سنتز مشتقات جدید TTF از نوع D-6-A فاطمه درویش 8705484

1 2 3 ... 7 بعدی