پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
sio2- nh4h2po4وzrocl2.8h2o-k10 بعنوان کاتالیست های اسیدی جامد در سنتز چند جزیی برخی از ترکیبات هتروسیکل شهناز رستمی زاده 8500574
آبکاری پلاتین محمد قاسم مهجانی 8501034
ارایه واکنش های دومینوی جدید در سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از گاتالیست های پالاریم سعید بلالایی 8512606
اریلیدن پیرویک اسید واکنش گر مناسب در سنتز ترکیبات هتروسیکل سعید بلالایی 8502944
استخراج مقادیر کم منگنز با میکرو قطره و اندازه گیری با کوره گرافیکی علی جباری 8500784
اصلاح الکترود کربن شیشهای با استفاده از مایع یونی بر پایه نمک ایمیدازولیم احمد روح الهی 8505404
افزاشیادی سلنیدها به استایرنها در حضورzn/Alcl3 و آب برهمن موثق 8504244
افزایش ضد مارکونیکوف تیولهابه اولفینها در حضور اب وافزایش دی سولفیدهای الی برهمن موثق 8506094
اکسیداسیون شکر برای استفاده درباطری وپیل سوختی محمد قاسم مهجانی 8502494
بررسی اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی داروهای ضد التهاب بر روی الکتروداصلاح شده کربن علی جباری 8505084

1 2 3 ... 6 بعدی