پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
افزایش سلنولات روی -------- -------- 8402964
اکسایش الکتروکاتالیتیکی -------- -------- 8402274
اکسیداسیون سولفیرها به سولفوکسیدهابااستفاده از یو اچ پی فاطمه درویش 8402234
اکسیداسیون متانول برروی الیاژهای ابکاری شده -------- -------- 8411456
بررسی اثر الکتروکاتالیستی نقره -------- -------- 8400564
بررسی الکترواکسایش متانول برروی الکتروگرافیت مجید جعفریان 8402284
بررسی انتشار غیر عادی در فیلمهای پلی پیرول -------- -------- 8400574
بررسی تاثیر عملیات حرارتی -------- -------- 8403184
بررسی خواص الکترونی نانو -------- -------- 8401054
بررسی واکنش کمپلکس های پلاتین بدری زمان مومنی 8400244

1 2 3 بعدی