پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارایه روش نوین درسنتز مشتقات ت ن 8307114
ارایه روش های نوین سنتز ت ن 8307104
بررسی اکسایش الکتروکاتالیستی گلوکر ت ن 8307524
بررسی جذب ونفوذ هیدروژن درالکترود مس ت ن 8307264
بررسی خوردگی حفرهای قلع ت ن 8307214
بررسی خوردگی سرب ت ن 8307284
بررسی رفتارهای الکتروشیمیایی اسپرین -------- -------- 8309924
بررسی سینیتیک برهم کنش یون ت ن 8307254
بررسی مکانیسم رسانایی الکتریکی ت ن 8307234
بررسی نانو کریستالهای اکسید منیزم ت ن 8307314

1 2 3 ... 4 بعدی