پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1382

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
انالیز تکنیک نویز در خوردگی فلزات محمد قاسم مهجانی 8211336
بررسی واکنش الکتروشیمایی جذب وازاد شدن هیدروژن -------- -------- 8211326
بررسی واکنش های ت ن 8209684
بررسی واکنشهای ت ن 8209674
بررسی وسنتز پلی انتلین ت ن 8209314
بررسیسنتز ت ن 8209664
سنتز 2 انیلینو 5 اریل الکیل 1و2و3 ت ن 8209184
مطالعه اکسایش گلوکز ت ن 8209494