پروژه های دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1381

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی واکنش های ت ن 8109124
سنتز ، شناسایی و بررسی مکانسیم واکنش کمپلکس های دی متیل پلاتین(2 )و3برومو -1-پروپانول و بررسی واکنش دی کلروبیس(دی اتیل سولفید)پلاتین (2) و قلع (2) کلرید ت ن 8109134