پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز اثر میله های کنترل بروی کالیبراسون آشکارسازهای نوترونیک در اندازه گیری قدرت راکتور تهران -------- -------- 9302854
آنالیزاثر میله های کنترل راکتور تهران بروی پارامترهای ایمنی راکتور -------- -------- 9323934
بررسی اثر افزودن ناخالصی کبالت به نانو ذرات نیمه هادی سرب سولفید بر فرایند انتقال بار در سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی -------- -------- 9302624
بررسی اثر جذب هیدروژن بر روی نانو صفحات کاربید سیلیسیوم با استفاده از نظریه تابعی چگالی -------- -------- 9305214
بررسی اثرات میدان مغناطیسی ایستا و متناوب بر خواص اب -------- -------- 9306784
بررسی بهمن های گسترده هوایی در میدان های الکتریکی جوی -------- -------- 9311364
بررسی پلاسمای تخلیه الکتریکی و ناپایداریهای آن -------- -------- 9308694
بررسی خواص اپتیکی و مغناطیسی نیمه رسانای مولیبدنیوم دی سولفید آلائیده شده با فلز گذار -------- -------- 9308984
بررسی خواص فیزیکی نانو صفحات دی اکسید قلع SnO2 با استفاده از نظریه تابعی چگالی -------- -------- 9310814
بررسی خواص فیزیکی نانو صفحات کادمیوم سلنید CdSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی -------- -------- 9310324

1 2 3 بعدی