پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بهینه سازی چشمه های نوترونی بر پایه شتاب دهنده خطی لیناک جهت درمان تومورهای پوستی -------- -------- 9201994
تاثیر ساختارهای همگن و ناهمگن بر توزیع دوز در پروتون تراپی و نوترون تراپی سیدفرهاد مسعودی 9220316
تعیین غلظت 232-توریم، 226-رادیوم، 40-پتاسیم در نمونه های خاک استانهای گلستان و مازندران به روش اسپکترومتری پرتوهای گاما -------- -------- 9206204
حل عددی معادله گراد - شفرانوف در دستگاه مختصات شار -------- -------- 9200824
خواص ترمودینامیکی نانو ابررسانای غیر متعارف استرونتیوم روتینیت با در نظر گرفتن افت و خیزهای گاف انرژی -------- -------- 9204754
ساخت قرص کپه ای با ساختار دیود اکسید فلزی / MWCNT جهت حسگری گازهای احیا کننده -------- -------- 9200094
ساختار انتشار امواج الکترومغناطیس در پلاسماهای غیر چگال -------- -------- 9205894
سنتز نانو ذرات Fe3O4 و ترکیب آن به منظور استفاده در پزشکی -------- -------- 9203654
شبیه سازی اثر اتدازه و غلظت نانو ذرات طلا بر افزایش دز در پرتو درمانی سلولهای سرطانی -------- -------- 9203944
شبیه سازی درمان تومر مری به روش براکی تراپی با استفاده از چشمه ی 23-Ir به کمک کد MCNPX -------- -------- 9201054

قبلی 1 2 3 بعدی