پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی قابلیت چشمه های مختلف نوترونی جهت استفاده در مین یابی با کد MCNP -------- -------- 9219754
بررسی مکانیزم رادیونوکلید و رادیو داروی پزشکی رضا افضلی 9218343
بررسی ودرمان سرطان متاستاتیک کبد از روش bnct -------- -------- 9202924
بررسی ومطالعه پرتو های آلفا و گاما رضا افضلی 9218753
بررسی ومطالعه رادیو دارو های جدید حسین حمزه پور 9213523
بهینه سازی چشمه های نوترونی بر پایه شتاب دهنده خطی لیناک جهت درمان تومورهای پوستی -------- -------- 9201994
تاثیر ساختارهای همگن و ناهمگن بر توزیع دوز در پروتون تراپی و نوترون تراپی سیدفرهاد مسعودی 9220316
تعیین چگونگی وابستگی طیف نگار HPGE به ویژگیهای شمارش نمونه های محیطی سیدفرهاد مسعودی 9220176
تعیین غلظت 232-توریم، 226-رادیوم، 40-پتاسیم در نمونه های خاک استانهای گلستان و مازندران به روش اسپکترومتری پرتوهای گاما -------- -------- 9206204
حل عددی معادله گراد - شفرانوف در دستگاه مختصات شار -------- -------- 9200824

قبلی 1 2 3 4 بعدی