پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر پاریته ذرات در خواص ترمودینامیکی یک نانو ابررسانای فرومغناطیس -------- -------- 9201294
افزایش سرعت انتقال حاملین بار و بازدهی در سلولهای خورشیدی نانو ساختار با استفاده از صفحات گرافن -------- -------- 9201434
بررسی بهینه سازی ساخت پرینتر سه بعدی باروش فوتو کیورینگ در ماده خمیره ای حسین حمزه پور 9212333
بررسی تاثیرات رادیوداروی کلوئیدی فسفر -32 ( وبعضی رادیونوکلئیدی های دیگر ) به روش رادیو سینووکتومی در رماتیسم مفصلی زانو -------- -------- 9207344
بررسی ترازهای انرژی اتم هیدروژن در نظریه کیهان شناسی کوانتومی حلقه در فرمالیسم پالاتینی -------- -------- 9219554
بررسی خواص اپتیکی نانو صفحات کربنی با استفاده از نظریه تابعی چگالی -------- -------- 9206714
بررسی خواص مغناطیسی نانو صفحات کربنی با استفاده از مفاهیم مکانیک کوانتمی -------- -------- 9206164
بررسی دز جذبی در ارگان های غیر متعارف بیمار در حین نوترون درمانی با باریکه نوترونی راکتور تهران -------- -------- 9201684
بررسی ساخت پرینتر سه بعدی با روش فتو ککیورینگ در ماده ی خمیره ای حسین حمزه پور 9214593
بررسی فرکانس نوسانی نانو میله ها و نانو خوشه ها در تومورهای مغزی به وسیله امواج فرا صوت -------- -------- 9201504

1 2 3 ... 4 بعدی