پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنتروپی یک نانو دانه ی ابر رسانای دو گافی : رویکرد نیمه کوانتومی -------- -------- 9108844
انتشار امواج آکوستیک در محیط های متخلخل ترک دار ناهمگون دوبعدی -------- -------- 9121634
بررسی اثر جایگزیدگی ناخالصی بر روی خواص فیزیکی ساختار گرافن متخلخل -------- -------- 9109704
بررسی اثر جذب اکسیژن درساختار گرافن متخلخل با استفاده از نظریه تابعی چگالی -------- -------- 9101224
بررسی جذب گاز هیدروژن در نانو ذرات گرافن -------- -------- 9101704
بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی MoS2 بر پایه نظریه تابع چگالی DFT -------- -------- 9102074
بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب CoFe2O4 بر اساس نظریه تابع چگالی -------- -------- 9104534
بررسی خواص نیمه رسانا های مغناطیسی توسط تئوری DFT -------- -------- 9109394
بررسی خواص وکاربردهای نیمه رساناهای شفاف سیدفرهاد مسعودی 9117983
بررسی معیار بوهم در پلاسما های مختلف -------- -------- 9109854

1 2 3 ... 4 بعدی