پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر فونون های کم انرژی بر خواص نوری کریستال های آلاییده بهیون های لانتانیدی -------- -------- 8602834
اثرات نرمی و زبری پتانسیل بین سطوح برروی پایداری روش های شناسایی لایه های در ابعاد نانومتر -------- -------- 8602954
بررسی اثر نانو کریستالهای پدیده اپ کانورشن در شیشه سرامیکهای ان ییده به یونهای لانتانیدی -------- -------- 8603114
بررسی امار گیری تحریک نانووگنت های فریتین بوسیله تشدید میدان مغناطیسی -------- -------- 8605694
بررسی پدیده های کوانتومی در ام آر آی واثر آن بر روی تصویر برداریهای پزشکی سیدفرهاد مسعودی 8609213
بررسی چگال حالات ساختار تیتانیسم در فاز ایکس ( اج سی پی ) و تاثیر فشار بر روی ان با استفاده از مفاهیم مکانیک کوانتومی -------- -------- 8603234
بررسی شارش تک فازی سیال در محیط متخلخل محمود جعفری 8609453
بررسی گذار ساختار در تیتانیوم تحت اثر فشار هیدرواستاتیکی و محاسبه مدول حجمی -------- -------- 8603344
بررسی لنز نوترونی آهنربای دائم -------- -------- 8603754
بررسی مکانیسم های تخریب لیزری برروی لایه های نازک اپتیکی -------- -------- 8603564

1 2 3 ... 4 بعدی