پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اثر قطرنانولوله های کربنی بر روی خواص گرمایی انها محمود جعفری 8402304
استفاده ازواکنشهای هسته ای برای اندازه گیری عناصر سبک در مواد -------- -------- 8402434
امکان سنجی تولید ید 12500با استفاده از شتاب دهنده سکلوتیرون -------- -------- 8404074
انالیزعنصری و کیفی وکمی با دستگاه فلورسانس -------- -------- 8401974
اندازه گیری تجربی سطح مقطع پراکندگی -------- -------- 8401734
اندازه گیری و شار نوترونها ی درون ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران -------- -------- 8401514
بررسی اثرناخالصی روی طیف انرژی نانوکوانتومی -------- -------- 8411924
بررسی فازهای پاپداروناپایدار تیتانیم بااستفاده از HTXRD -------- -------- 8402244
تاثیرمیدان الکتریکی متناوب جهت بهینه سازی رشد نانوتیوبهای کربنی -------- -------- 8400274
جفت شدگی نانو مگنتها بر اثر میدان مغناطیسی در ژرمانیوم خالص -------- -------- 8404104

1 2 3 بعدی