پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1383

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اندازه گیری هیدروژن به روش اشکار سازی ت ن 8307434
بررسی اثار ناشی از ریز ساختار سنسور و الکترودهای اتصال در حسگرهای مقاومتی ت ن 8307354
بررسی تئوری تونل زنی بین دو(ودر ) ابر رساناها ت ن 8309704
بررسی ترابر الکترون ت ن 8307334
بررسی خواص الکتریکی ساختارهای ت ن 8307324
بررسی رسانش و زمان گذار گالیم-ارسنید در حد تزریق سطح بالا ت ن 8307364
تحقیق وبررسی درزمینه اشکار سازی ت ن 8307394
تغییر کره نرمی و منطقه بریلوئن ت ن 8307384
ساخت وبررسی ویژگیهای لایه نازک ت ن 8307374
طراحی طیف نوترونی مناسب جهت بااستفاده از نوترونهای حاصل از شتاب دهنده ها ت ن 8307404

1 2 بعدی