پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1382

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پایان نامه ت ن 8209414
پایان نامه ت ن 8209384
پایان نامه ت ن 8209354
ساخت اشکار سار پرتو ایکس بر پایه مواد نیمه رسانای ارگانیک رضا افضل زاده 8206083
منتال ت ن 8209374