پروژه های دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1381

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پایان نامه ت ن 8107754
پایان نامه ت ن 8107774
تشکیل فاز بتا اس آی سی ت ن 8107764
کمنت ت ن 8107884