پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
به کارگیری روش¬های پردازش سیگنال برای محلی سازی انفارکتوس میوکاردیال علی غفاری 9408974
تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید چندگانه جدید برمبنای سیکل ترکیبی برایتون و برایتون معکوس حسین صیادی 9404584
توسعه یک ساختار یکپارچه تولید همزمان برق و حرارت جهت مایع سازی گاز طبیعی با استفاده از پیل سوختی اکسید جامد محمدحسین حامدی 9403904