پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پیش بینی قیمت نفت به استفاده شبکه عصبی مصنوعی علی اصغر جعفری 8410703
Separation Equipment مسعود ضیابشرحق 8410993
Separation Equipment مسعود ضیابشرحق 8412003
آشکار ساختن کمپلکس QRS سیگنال الکتروکاردیوگرام هولتر بر اساس آنالیز موجک گسسته علی اصغر جعفری 8407903
آنالیز تجربی و بهینه سازی کامپوزیتهای مقاوم به شوکهای حرارتی از انواع پلیمرکربن و پلیمر زریکونیم جمال زمانی اشنی 8400674
آنالیز تنش حرارتی ریل وآرمیچریک پرتابگر الکترومغناطیس مسعود ضیابشرحق 8403414
آنالیز جهت تحت جریان جانبی با روش پنل مسعود ضیابشرحق 8408613
آنالیز و بهینه سازی جریان اگزرژی و انرژی نیروگاه اتمی 1000mw مجید عمید پور 8403534
اتوبوسهای شهرری با نیروی محرکه ی خورشیدی مسعود ضیابشرحق 8409023
اثر ترکیبی تشعشع و جابجایی در لوله های دایروی مسعود ضیابشرحق 8401824

1 2 3 ... 25 بعدی