پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1378

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بهبود خواص فیزیکی نمونه های تولید شده از پودر تنگستن با استفاده از روش متالورژی پودرانفجاری زیر آب مهدی ظهور 7809576
بهینه سازی وزن و ارتعاشات در پوسته های استوانه ای تقویت شده علی اصغر جعفری 7810026
بهینه سازی وزنی و دینامیکی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی چند لایه سید محمدرضا خلیلی 7809556
پایان نامه ت ن 7808614
تولید وبهینه سازی الیاف کربن از الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری علی شکوه فر 7809566
جابجایی اجسام توسط چند روبات متحرک همکار با استفاده از قانون کنترلی امپدانس چندگانه سیدعلی اکبر موسویان 7810016
ن ت ن 7808894
نن ت ن 7808794