پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1377

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز وتحلیل فنرهای کامپوزیتی و فلزی بااستفاده از نرم افزار سید محمدرضا خلیلی 7704653
مقدمه ای بر خودروهای هیبر یدی و ارائه پیشنهادی سخت افزاری در راستای تقسیم توان خروجی موتورهای گازی برقی سید محمدرضا خلیلی 7704743