پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1375

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پروژه ت ن 7503823
شبیه سازی و کنترل فازی آوانس جرقه در موتورهای اشتعال جرقه ای بوسیله جریانهای یونی علی غفاری 7506336
طراحی سیستم کنترلی موتور استرلینگ از مدل مرکب ترمودینامیکی و دینامیکی به منظور افزایش سرعت موتور علی غفاری 7506326