پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک ورودی سال 1374

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی کولرهای گازی موجود در ارائه طرح بهینه ت ن 7402873