پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارتعاشات طولی آزاد نانو سیستم های متشکل از دو نانو میله دارای عیب موضعی -------- -------- 9305534
ارزیابی آمایشگاهی روش پیشنهادی برای شناسایی خرابی در پل ها با ساخت مدل یک پل فلزی -------- -------- 9309674
ارزیابی پهنه بندی گاز رادن با استفاده از GIS و روشهای کنترل آن در ساختمانها -------- -------- 9310914
ارزیابی خسارت پس از زلزله در سازه فلزی بلند با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند همگرای ویژه -------- -------- 9307714
ارزیابی خسارت لرزه ای در سازه های بلند با سیستم مهاربند کمانش تاب -------- -------- 9307754
ارزیابی روش های مختلف درونیابی در بررسی زمانی و مکانی روند تغییرات پارامترهای آب زیر زمینی ( منطقه مورد مطالعه دشت اسفراین ) -------- -------- 9309864
ارزیابی عددی پدیده قوس زدگی بر اساس جهات تنش ها و کرنش های اصلی در سدهای سنگریزه ای -------- -------- 9310654
ارزیابی عملکرد لرزه ای و تعیین خسارت ساختمان های آموزشی قبل و پس از مقاوم سازی -------- -------- 9308784
ارزیابی عملکرد لرزه ای و تعیین خسارت ساختمان های آموزشی قبل و پس از مقاوم سازی با FRP -------- -------- 9309644
ارزیابی عملکرد لرزه ای و تعیین خسارت ساختمان های آموزشی قبل و پس از مقوم سازی با غلاف فولادی -------- -------- 9309494

1 2 3 ... 11 بعدی