پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1393

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارتعاشات طولی آزاد نانو سیستم های متشکل از دو نانو میله دارای عیب موضعی -------- -------- 9305534
ارزیابی پهنه بندی گاز رادن با استفاده از GIS و روشهای کنترل آن در ساختمانها -------- -------- 9310914
ارزیابی خسارت پس از زلزله در سازه فلزی بلند با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند همگرای ویژه -------- -------- 9307714
ارزیابی خسارت لرزه ای در سازه های بلند با سیستم مهاربند کمانش تاب -------- -------- 9307754
ارزیابی عملکرد لرزه ای و تعیین خسارت ساختمان های آموزشی قبل و پس از مقاوم سازی -------- -------- 9308784
ارزیابی عملکرد لرزه ای و تعیین خسارت ساختمان های آموزشی قبل و پس از مقاوم سازی با FRP -------- -------- 9309644
ارزیابی عملکرد لرزه ای و تعیین خسارت ساختمان های آموزشی قبل و پس از مقوم سازی با غلاف فولادی -------- -------- 9309494
استفاده از روش مشاهده ای برای تدقیق روابط تعیین ظرفیت باربری محوری شمع براساس نتایج CPT -------- -------- 9323974
اندازه گیری گاز رادان در مناطق انتخابی شهر تهران با در نظر گرفتن شرایط زمین شناسی و ارزیابی ریسک آن -------- -------- 9324184
بازنگری روابط تیرهای پیوند در سیستم EBF و بسط آن به موارد مشابه در سیستم های دیگر -------- -------- 9309744

1 2 3 ... 9 بعدی