پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز حرارتی گذرا دوره بهره برداری در سدهای بتنی قوسی و مقایسه نتایج با روش Stucky-Derron -------- -------- 9104324
ارائه مدل نحوه انتخاب مد دسترسی زمینی مسافران هوایی به فرودگاه: مورد مطالعه فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران -------- -------- 9104194
ارائه مدلی ابتکاری برای هماهنگی عملکرد تیم های نجات و ارزیابی خسارات در مواقع بحرانی -------- -------- 9109414
ارائه مدلی جهت تخمین تقاضای سفر برای تخلیه حمل و نقل در زمان وقوع زلزله -------- -------- 9104574
ارائه یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی های سطحی مستقر بر خاک مسلح -------- -------- 9103604
ارائه یک روش جدید برای تعیین اندر کنش گروه شمع با مقطع متغیر تحت بارهای جانبی -------- -------- 9107554
ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای ساختمان چند طبقه قاب فولادی همراه با دیوار برشی بتنی -------- -------- 9103824
ارزیابی خصوصیت شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم حاوی الیاف و تراشه آسفالتی منصور فخری 9123626
ارزیابی درجه پایداری محل ایستگاه های راه آهن در تهران -------- -------- 9100764
ارزیابی رفتار مکانیکی مخلو طهای آسفالتی گرم حاوی سر باره فولاد و تراشه آسفالتی منصور فخری 9121816

1 2 3 ... 15 بعدی