پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
؟ -------- -------- 9007444
آی.دی.ایدر سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن غیر خطی درزها و مصالح -------- -------- 9007824
ارائه مدل تحلیلی رفتار میراگر ترکیبی از حافظه دار شکلی و فولاد -------- -------- 9000924
ارائه مدلی جدید برای بدست آوردن منحنی تنش-کرنش برای ستون مربعی تقویت شده با استفاده از زاکت قفسه ای فلزی -------- -------- 9023664
ارائه یک مدل برای پیش بینی مدول بر جهندگی در ماه های مختلف سال -------- -------- 9000854
ارائه یک مدل غیر قطعی برای تحصیص بار آلودگی چند شاخصه در رودخانه ها -------- -------- 9005794
ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان و نحوه توزیع خرابی سازه ها و کاربرد آن در طراحی لرزه ای بهینه -------- -------- 9007244
ارزیابی تحلیلی و تجربی پانل های برشی مدولار فولادی با عناصر مرزی مستقل از ستون برای مقاوم سازی ساختمان های موجود -------- -------- 9002724
ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری -------- -------- 9005424
ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی در مناطق سردسیر -------- -------- 9009404

1 2 3 ... 16 بعدی