پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1389

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز قابلیت اعتماد ژذیری و توسعه منحنی شکنندگی برای سازه های با کاربری بدون وقفه به روش احتمالی -------- -------- 8900544
اثار تثبیت و تسلیح مزمان با الیاف پلی ژروژیلن و اهک بر رفتار تورمی و انقباصی خاک های رسی -------- -------- 8900844
اثر مدل ها ی مختلف اینکان هرنسیو جهت انتشار امواج بر رفتار لرزه ای سده های بتنی قوسی -------- -------- 8900594
ارائه مدل ارزیابی مخاطرات فرسایش سواحل -------- -------- 8900144
ارزیابی خستگی آسفالت ولرم و مقایسه آن با آسفالت گرم -------- -------- 8901024
ارزیابی احتمالاتی ساختمانهای متصل شده با میراگرهای اصطکاکی -------- -------- 8901014
ارزیابی احتمالاتی سکوهای فرا ساحلی از نوع غولادی به روش موج دوام -------- -------- 8900744
ارزیابی احتمالاتی عملکرد سیتم های سازه ای قاب (بی .آر.بی. اف) و (سی.بی.اف) ساخته شده از مصالح فولاد آلیازی حافظه دار و نرمه -------- -------- 8900724
ارزیابی اطلاعات ابزار دقیق در سد و تطبیق ان با تحلیل عددی -------- -------- 8900714
ارزیابی اندر کنش لای رویه اسفالتی با بدنه سنگریزهای در سدهای رویه اسفالتی -------- -------- 8901114

1 2 3 ... 15 بعدی