پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز تاثیرات پیشروی آب شوردرسفرهآب شیرین ساحلی شند آباد ( دشت شبستر آذزبایجان شرقی) -------- -------- 8800344
اثر اندرکنش شمع خاک و سازه روی رفتار دینامیکی سکوهای ثابت فلزی دریایی -------- -------- 8800754
اثر روییدنی های دریایی بر ارتعاشات ناشی از جریان سازه های استوانه ای دریایی مصطفی زین الدینی 8809706
اثر زهکشی دود کشی بر ژایداری شیب بالا دست سدهای خاکی غیر همگن تحت شرایط تخلیه سریع مخزن -------- -------- 8800664
اثرات گرمایش حهانی وتغییرات آب وهوایی بررویکمیت وکیفیت دریاچه ارومیه -------- -------- 8801204
اجرای نرم افزار HDM-4 در سطح شبکه راه های استان فارس و مقایسه فنی و اقتصادی روش های نگهداری عکس العملی و زمان بندی شده در مدریت نگهداری روسازی -------- -------- 8800164
ارائه منحنی های خطر -پاسخ و استفاده از آنها در بر اورد خسارت لرزه ای -------- -------- 8800174
ارائه یک روش تحلیلی برای رفتار پیچشی شمع -------- -------- 8801554
ارتقای سیستم های لجن فعال با استفاده ازپیش تصفیه ونصب واحد عشایی در دماهای پایین ومدلسازی آن -------- -------- 8801324
ارتقای مدل در نرم افزار و مطالعه رفتار غیر خطی مصالح و درز در سدهای بتنی قوسی در اثر بارهای لرزه ای -------- -------- 8800424

1 2 3 ... 16 بعدی