پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز نتایج به دست آمده از دستگاهGPRتوسط موجک سیدناصر مقدس تفرشی 8601844
اثر نحوه مکانیزه شدن سازه بر تخمین تقاضای تغییر مکان در روش طراحی بر اساس تغییر مکان فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8602414
اثرات استفاده همزمان آهک و الیاف پلی پروپلین بر خصوصیات مقاومتی خاکهای ریز دانه سیدناصر مقدس تفرشی 8602634
اثرات اندازه و مقیاس نمونه بر روی نتایج آزمایش برش مستقیم نمونه های خاک مسلح فریدون وفایی 8602014
اثرات موج عبوری زلزله حوزه نزدیک بر روی سازه دریایی شمع عرشه بهروز عسگریان 8601984
اثرمنابع آلاینده بر تغییرات اکسیژن محلول و دما (مطالعه موردی رودخانه قزل اوزن) سیداحمد میرباقری فیروزآبادی 8602284
ارزیابی حدود همسازی در شکست بتن در قالب نظریه ریز صفحات فریدون وفایی 8601904
ارزیابی دقت روش های تحلیل غیر خطی برای اعضای بتن آرمه محمود یحیایی 8602424
ارزیابی رابطه بین CBR و مدول بر جهندگی فریدون وفایی 8602134
ارزیابی رفتار سازه عرشه سکوهای فرا ساحل فولادی نفت و گاز در برابر آتش سوزی مصطفی زین الدینی 8608136

1 2 3 ... 12 بعدی