پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
«ارائه روش بهینه در تصفیه فیزیکی – شیمیایی شیرابه مراکز دفن پسماند های شهری مطالعه موردی مرکز دفن آراد کوه تهران » سیدامیرالدین صدر نژاد 8501944
«بررسی روش بیولاک در تصفیه ی فاضلاب شهری با هدف بازیافت» سیدامیرالدین صدر نژاد 8504144
«بهینه سازی فرایند حذف ذرات در مقیاس نانو در سیستم غشائی با استفاده از روش الگوریتم تکاملی در تصفیه آب و فاضلاب » سیدامیرالدین صدر نژاد 8505664
«تصفیه فیزیکی – شیمیایی شیرابه مراکز دفن پسماند شهری به روش فنتون و جذب سطحی کربن فعال (مطالعه موردی مرکز دفن آراد کوه تهران)» سیدامیرالدین صدر نژاد 8502344
آنالیزفراوانی منطقه ای سیلاب در حوضه های کو هستانی با استفاده از مدلهای پارامتریک و مفهومی محمدرضا کاویانپور 8512376
اثر واکنش قلیایی بر سدهای بتنی بر فضاهای سه بعدی با استفاده از روش اجزای محدود سعیدرضا صباغ یزدی 8504974
ارائه شاخص ناهمواری بهینه برای راههای آسفالته ایران منصور فخری 8500194
ارزیابی اثرات CFRP و GFRP بر مقاومت برشی ستو نهای دایره ای پل های بتن آرمه محمود یحیایی 8501634
ارزیابی ایمنی سدهای بتنی بر اساس کرنش سعیدرضا صباغ یزدی 8504444
ارزیابی پارامترهای آسیب پذیری آب زیرزمینی علیرضا برهانی داریان 8500234

1 2 3 ... 12 بعدی