پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1384

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنالیز دینامیکی غیر خطی برجهای مخابراتی بلند فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8400194
اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی سعیدرضا صباغ یزدی 8405834
اثر زلزله های نزدیک منبع بر سیستم های قاب خمشی فولادی با اتصالات نیمه صلب فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 8400594
ارائه مدل پشتیبان چند معیاره در مدیریت آب گرفتگی سواحل تحت سناریوهای ترکیبی فریدون وفایی 8411636
ارائه مدل تجربی تولید گازهای گلخانه ای ناشی از مراکز دفن ژسماند شهری در مناطق خشک و نیمه خشک محمدرضا صبور 8411626
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن غیرمدفون بتنی زمینی سعیدرضا صباغ یزدی 8405184
ارزیابی پاسخ لرزه ای دهانه های آزاد در خطوط لوله زیر دریا بهروز عسگریان 8405564
ارزیابی تاثیرات توسعه و ساخت و ساز شهری بر پتانسیل رواناب حوضه های شهری (مطالعه موردی شهر تهران) فرهاد یکه یزدان دوست 8405974
ارزیابی عددی رفتار صندوقه های مکشی تحت بارهای مورب بهروز عسگریان 8405514
ارزیابی فشار دینامیک بر روی پرتاب کننده جامی فرهاد یکه یزدان دوست 8402494

1 2 3 ... 10 بعدی