پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1381

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
نمیدانیم ت ن 8107084
نیروهای هیدرودینامیکیوارد بردال حوضچه های آرامش ناشی از فشارهای دینامبکی وارده فرهاد یکه یزدان دوست 8108374