پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1380

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
تبیین مدل رفتاری ماکروی نانوتیوبهای کربنی و تحلیل کامپوزیتهای آن با استفاده از روش چند صفحه ای سیدامیرالدین صدر نژاد 8009896
مدل رفتاری سه فازه بتن و کاربرد آن در قالب اجزاء محدود سیدامیرالدین صدر نژاد 8010056
مدل ارتجاعی - خمیری چند صفحه ای بتن و کاربرد ان در روش عددی ازاد از المان بندی سیدامیرالدین صدر نژاد 8010046
مدل چند رفتاری کریستالی فلزات به کمک روش عددی ریز صفحه ها و کاربرد آن در ارزیابی رفتار آلیاژهای حافظه دار -------- -------- 8009876
مدل چندصفحه ای سطح زیربارگذاری رفتاربتن تحت بارچرخه ای وکاربردآن درتحلیل سازههای بتن سیدامیرالدین صدر نژاد 8009886
مدل سازی عددی اکسیژن محلول ت ن 8008504