پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1379

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی و اثر نوع اتصال تیر به ستون سعید صبوری قمی 7910146
پیش بینی طولانی مدت جریان رودخانه با استفاده از سیگناتهای اقلیمی علیرضا برهانی داریان 7910006