پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران ورودی سال 1378

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استخراج اتوماتیک هیدروگراف سیل حوزه ای با استفاده از GIS ت ن 7807934
بررسی جامع خصوصیات اندر کنشی جریانهای جزر و مدی و رودخانه ای فرهاد یکه یزدان دوست 7809486
پیش بینی شیب سواحل در دریاچههای حاصل از انباشت هیدرولیکی پسابهای ودوغابهای معدنی محمدرضا کاویانپور 7809506
تدوین سیاستهای بهره برداری از سیستمهای چند مخزنی علیرضا برهانی داریان 7809516
مدیریت پایدار سیلاب با رویکرد مدیریت ریسک فرهاد یکه یزدان دوست 7809476