پروژه های دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
پروژه الکترونیکی -------- -------- 9119773
پروژه الکترونیکی -------- -------- 9119653
پروژه الکترونیکی -------- -------- 9119543
پروژه الکترونیکی -------- -------- 9119503
پروژه الکترونیکی -------- -------- 9119283