پروژه های دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1390

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
اینترنت اشیا محمدهادی زاهدی 9016683
برنامه نوسی جاوا - الکترونیکی محمدهادی زاهدی 9018043
پروژه الکترونیکی -------- -------- 9018063
پروژه الکترونیکی محمدهادی زاهدی 9018053
پروژه الکترونیکی محمدهادی زاهدی 9016573
پروژه الکترونیکی محمدهادی زاهدی 9017893
پروژه الکترونیکی محمدهادی زاهدی 9017763
پروژه الکترونیکی محمدهادی زاهدی 9017583
پروژه الکترونیکی -------- -------- 9017373
پروژه الکترونیکی محمدهادی زاهدی 9017203

1 2 3 ... 5 بعدی