پروژه های دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1388

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آشنایی با نرم افزار فری مایند برای تهیه نقشه ذهنی -------- -------- 8818163
ارائه مدلی برارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای توسعه کارخانجات تولیدی -------- -------- 8817743
ارزیابی ارگونومی ریسک فعالیتهای خیاطی در ایستگاه های دانه گیری،الگوبرداری و راسته دوزی -------- -------- 8816653
استخراج روابط طبقه ای و مفاهیم درمتن با استفاده از الگوهای زبان فارسی-الکترونیکی محمدهادی زاهدی 8816103
امنیت در رایانش ابری - الکترونیکی محمدهادی زاهدی 8817423
انتخاب نرم افزار ارتباط با مشتری در بانک -------- -------- 8816483
بررسی چگونگی پیاده سازی رویکرهای نوین کنترل فراینداماری در یک واحد تولیدی -------- -------- 8818263
بررسی روش های پالایش همکمارانه برای بهبود سیستم های پیشنهاد دنده - الکترونیکی محمدهادی زاهدی 8818123
بررسی روشهای مبتنی بردانش مهندسی صنایع بودجه بندی کلاسهای یک سیستم آموزشی -------- -------- 8816403
بررسی سیستم های هوشمندخانگی-الکترونیکی -------- -------- 8817693

1 2 3 ... 6 بعدی