پروژه های دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1387

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
بررسی آی پی وی و وی اآی پی-الکترونیکی -------- -------- 8705933
بررسی سخت افزارهای مرتبط با امنیت شبکه پروژه الکترونیکی -------- -------- 8706353
بررسی مفاهیم امنیت شبکه و کاربرهای آن - الکترونیکی -------- -------- 8706543
بررسی و مطالعه کاربرد روش کیو اف دی به منظور بهبود طراحی محصول با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاردر محیط فازی سعیده غلامی 8706263
بهره وری درتامین کنندگان قطعات خودرو -------- -------- 8705883
پروژه الکترونیکی چیترا دادخواه 8706123
پروژه الکترونیکی چیترا دادخواه 8706103
پروژه الکترونیکی چیترا دادخواه 8706063
پروژه الکترونیکی چیترا دادخواه 8706193
پروژه الکترونیکی چیترا دادخواه 8706453

1 2 بعدی