پروژه های دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
آنتولوژی وب معنایی و تجارت الکترونیک -پروژه الکترونیکی -------- -------- 8614113
اتوماسیون اداری درشرکت هواپیمایی ماهان و راهکاری برای بهبود ان -------- -------- 8614323
ارزیابی سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات درسازمان ها پروژه الکترونیکی سمیه علیزاده 8613843
استفاده از آی تی درصنعت گردشگری-الکترونیکی پروژه سمیه علیزاده 8613073
استفاده از روش الگوریتم زنتیک برای مساله طراحی سیستم تولیدسلولی -------- -------- 8613753
امنیت بانکداری الکترونیکی درایران پروژه الکترونیکی -------- -------- 8615913
امنیت پی یو آی پی - پروژه الکترونیکی -------- -------- 8613003
اموزش الکترونیکی پروژه الکترونیکی -------- -------- 8615293
اموزش طراحی و پیاده سازی شبکه های سیسکو پروژه الکترونیکی -------- -------- 8614213
بررسی دولت الکترونیکی درایران و مقایسه آن با دیگر کشورها-پروژه الکترونیکی سمیه علیزاده 8613143

1 2 3 ... 16 بعدی