پروژه های دانش آموختگان دانشکده مرکز آموزش های الکترونیکی ورودی سال 1385

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارزیابی بلوغ مدیریت پروزه بر مبنای ا پی ام 3 در یک شرکت عمرانی -------- -------- 8516323
ارزیابی عملکرد بخش فناوری اطلاعات در حوزه خدمات شهرداری تهران -------- -------- 8516373
بررسی پایگاه داده تحلیلی دی .دبلیو در صنایع پزشکی پروژه الکترونیکی -------- -------- 8516533
بررسی روش های تصمیم گیری در مکان یابی -------- -------- 8515253
بررسی روشهای اداری محصول با هدف بهبود کیفیت و بهینه سازی هزینه ها -------- -------- 8515803
بررسی علل تاخیر زمانی پروزه های عمرانی -------- -------- 8516393
پروزه - الکترونیکی مدلسازی و تحلیل سیستم برنامه ریزی راهبردی (با تاکید بر اجرایی کردن آن) -------- -------- 8515203
پروزه الکترونیکی - ارزیابی اقتصادی وبهسازی صنایع آب و برق و انرزی درایران سعیده غلامی 8515153
پروزه الکترونیکی - بررسی روشهای سنجش پیشرفت پروزه -------- -------- 8515393
پروزه الکترونیکی - بررسی موانع پیاده سازی در ایران سعیده غلامی 8515813

1 2 3 ... 4 بعدی