پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
" طراحی و پیاده سازی یک ساختار عصبی عمیق مقاوم به اغتشاش و عدم قطعیت برای پیش بینی سری های زمانی -------- -------- 9219484
ارائه راهکار مشارکتی و مبتنی بر یادگیری تقویتی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم -------- -------- 9200554
ارایه یک روش مسیریابی کارا بر اساس خوشه بندی طیفی در شبکه های حسگر بی سیم -------- -------- 9207934
افزایش طول عمر حسگرهای شبکه حسگر- کنشگر بیسیم با استفاده از ایستگاه های شارژ مجدد -------- -------- 9205144
بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی عمیق -------- -------- 9205034
برنامه ریزی در محیط های یادگیر تقویتی با استفاده از روش بهینه سازی آنتروپی متقاطع -------- -------- 9207184
بهبود مسیریابی در شبکه های DTN با بهره گیری از یادگیری تقویتی -------- -------- 9200784
حفظ بهره وری ارتباطات M2M بر بستر شبکه LTE با تخمین بار درون سیستم -------- -------- 9202004
خلاصه سازی متون فارسی بر پایه خوشه بندی به کمک الگوریتم بهینه سازی جنگل -------- -------- 9203624
زمان بندی ارتباطات M2M بر بستر شبکه LTE مبتنی بر خوش بندی تطبیقی -------- -------- 9203444

1 2 بعدی