پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
" طراحی و پیاده سازی یک ساختار عصبی عمیق مقاوم به اغتشاش و عدم قطعیت برای پیش بینی سری های زمانی -------- -------- 9219484
ارائه راهکار مشارکتی و مبتنی بر یادگیری تقویتی برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم -------- -------- 9200554
ارائه یک معیار کمی برای ارزیابی کیفیت ویدئوهای همه جانبه امین نیک انجام 9214213
ارایه یک روش مسیریابی کارا بر اساس خوشه بندی طیفی در شبکه های حسگر بی سیم -------- -------- 9207934
افزایش طول عمر حسگرهای شبکه حسگر- کنشگر بیسیم با استفاده از ایستگاه های شارژ مجدد -------- -------- 9205144
بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از شبکه های عصبی عمیق -------- -------- 9205034
برنامه ریزی در محیط های یادگیر تقویتی با استفاده از روش بهینه سازی آنتروپی متقاطع -------- -------- 9207184
بهبود مسیریابی در شبکه های DTN با بهره گیری از یادگیری تقویتی -------- -------- 9200784
پیاده سازی الگوریتم NSGA III برای حل مسایل بهینه سازی چند هدفه امین نیک انجام 9213933
پیاده سازی الگوریتم استخراج بین نمایی در ویدئو های چندنمایی سیدحسین خواسته 9216003

1 2 3 ... 5 بعدی