پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی کامپیوتر ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ارائه الگوریتمی کارامد برای استخراج روابط معنایی در مستندات مبتنی بر پایگاه دانش ویکپیدیا -------- -------- 9108744
ارائه الکوریتمی برای تشخیص انجمن ها در شناسایی ناهنجاری شبکه های کامپیوتری -------- -------- 9101974
ارائه طرح جامع برای دسترسی آگاه از کیفیت سرویس کانال در شبکه های رادیو شناختگر مبتنی بر الگوریتم های تصادفی -------- -------- 9104234
ارائه مدلی جهت دسترسی پویای طیف در شبکه های رادیو شناختگر با استفاده از طرح یادگیری تقویتی مزایده ای -------- -------- 9101894
ارائه یک الگوریتم جهت اختصاص مناسب داده ها به لایه های پایه و افزایشی در ویدئوی چند نمایی مقیاس پذیر عبدالرسول قاسمی 9114203
ارائه یک روش به منظور استخراج و کد کردن کارآمد ویدئوهای چند نمایی در کاربرد ویدئوی همه جانبه علی احمدی 9115063
ارائه یک مدل نرخ بیت - اعوجاج مناسب در سطح نما برای ویدئوی چندنمایی در استاندارد HEVC علی احمدی 9113893
اندازه گیری قطر راه هوایی با علائم برونشکتازی در تصاویر HRCTریه بیماران سیستیک فیبروز -------- -------- 9121184
ایجاد سامانه تحلیلی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) علی احمدی 9118063
بازی دو نفره پینگ پنگ از طریق بلوتوث موبایل علی احمدی 9115403

1 2 3 ... 7 بعدی