پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1394

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
تشخیص نوکلئو تیدهای دی ان ای با استفاده محاسبه جریان تونل زنی در نانو منفذهای ساختارهای دوبعدی ابراهیم ندیمی 9407744