پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1392

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ساخت حسگر گاز با استفاده از گرافن، پلیمر B FE و دیگر موادنیمه هادی آلی برای تشخیص گازهای مختلف -------- -------- 9206684
" تحلیل و شبیه سازی آنتن گرافینی در حوزه تراهرتز -------- -------- 9202554
" تنظیم کنترل کننده ی پیش بین مبتنی بر مدل براساس روش تحلیلی -------- -------- 9205044
" طراحی کنترل کننده حداقل واریانس تعمیم یافته غیرخطی مقاوم برای مدل سری ولترا -------- -------- 9205354
ECG افتراق آریتمی تاکی کاردی بطنی از تاکی کاردی فوق بطنی با مسیر جانبی با استفاده از پردازش سیگنال -------- -------- 9207634
آشکارسازی اختلالات ایجاد شده در مسیرهای بینایی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با استفاده از پتانسیل های برانگیخته -------- -------- 9203384
اثر تغییر فشار هوا روی ولتاژ سیبک در بدنه های اکسید روی : ساخت نمونه ها، اندازه گیری و تحلیل نتایج -------- -------- 9202054
ارائه روش کدگذاری با استفاده از کدهای LDPC برای ایجاد امنیت در کانال دسترسی چندگانه -------- -------- 9204064
ارائه روشی برای تشخیص مولفه های چف دریایی از هدف -------- -------- 9200704
ارائه روشی مبتنی بر نظریه اطلاعات برای بازسازی درخت های فیلوژنتیکی -------- -------- 9204704

1 2 3 ... 23 بعدی