پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1391

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
ساخت و شبیه سازی دیود نوری ارگانیکی بر روی اکسیدهای رسانای شفاف ITO/AZO به کمک نانو میله های اکسید روی -------- -------- 9109904
استخراج شکل مدفون در زمین با استفاده از روش های نمونه برداری خطی و مقطع نگاری تفرقی ومقایسه ی آن ها به کمک داده های شبیه سازی و اندازه گیری -------- -------- 9107134
لایه نشانی فلز نقره با روش الکترولس به منظور استفاده در کاربرهای SERS حسین حسینی نژادمحبتی 9118053
آشکار سازی عیب سیستم های غیر خطی چند متغیره با عدم قطعیت با استفاده از رویتگر غیر خطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی -------- -------- 9108474
آشکار سازی و ردیابی اهداف متحرک و بهینه سازیالگوریتم هوشمند تشخیص حرکت -------- -------- 9109944
آشکارسازی اهداف بر مبنای نمونه برداری فشرده در رادارهای آرایه ای -------- -------- 9103324
آشکارسازی خودکار آپنه انسدادی خواب با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرام به صورت درجا -------- -------- 9106434
ادغام فضایی و شکل دهی پرتو در شبکه های مشارکتی باز مولد -------- -------- 9109914
ارائه الگوریتمی برای بهبود طول عمر شبکه های حسگر بیسیم با تغییر خوشه بندی -------- -------- 9108424
ارائه راهکاری برای جلوگیری از حملات آنالیز ترافیک به همراه حفاظت از شخصی بودن پیام در شبکه های اقتضایی متحرک -------- -------- 9107714

1 2 3 ... 28 بعدی