پروژه های دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق ورودی سال 1386

عنوان پروژه نام و نام خانوادگی استاد راهنما شماره دانشجو
استفاده از تبدیل موجک در بازسازی تصاویر سیستم های مقطع نگاری حمید ابریشمی مقدم 8600994
ً اشتراک حالت در سیستم های چند متغیره وکاربرد آن در کنترل کلیدزنی بتول لبیبی 8613194
بهبود الگوریتم ترکیب کلاسیفایرها برای تشخیص میکروکلسیفیکاسیون در تصاویر ماموگرافی حمید ابریشمی مقدم 8600504
ً پایش عملکرد در سیستم های کنترل چند متغیره غیرمتمرکز بتول لبیبی 8600724
ً شبیه سازی خاصیت کنترل میدان توسط ساختارهای فراماده و کاربرد آن در پنهان سازی نصرت الله گرانپایه 8600314
ً طراحی کنترل پیش بین غیرخطی چند متغیره و پیاده سازی آن بر روی دستگاه چهارتانک بتول لبیبی 8600054
طراحی کنترل کننده تطبیقی بهینه برای STATCOM بر مبنای خطی سازی مدل میانگین مبدل های الکترونیک قدرت شکرالله شکری کجوری 8600784
آشکارسازی و تشخیص ندولها در تصاویر CT از ریه حمید ابریشمی مقدم 8600074
آموزش مجازی تشخیص غدد سرطانی در بافت نرم ( سینه ) با استفاده از واسط لامسه ای ( فالکون ) حمیدرضا تقی راد 8617293
استخراج پارامترهای ساختاری فرامواد با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر پارامترهای پراکندگی نصرت الله گرانپایه 8600914

1 2 3 ... 26 بعدی